198 210 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเชิงเส้น Linear Circuit Analysis

 

Sec.1 อาจารย์ผู้สอน  ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี        

Sec.2 อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.ธัชพงศ์ กตัญญูกุล      

 

Textbook:

1.  Dorf RC, Svoboda JA. Introduction to Electric Circuits.  6th ed. New York: John Wiley & Sons, 1996.

Recommended Readings:

1.  ดร. บุญยิ่ง เจริญ, วงจรไฟฟ้า.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546

2.  เจมส์ ดับบิลว์ นิลส์สัน, ซูซาน เอ ไรเดล, ผู้แต่ง, สราวุฒิ สุจิตจร, กิตติ อัตถกิจมงคล, ผู้แปลและเรียบเรียง, ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์, บรรณาธิการ.  วงจรไฟฟ้า.  กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2547.

3.  Nilsson JW, Riedel SA.  Electric Circuits.  New Jersey: Pearson/Prentice-Hall, 2005.

4.  DeCarlo RA, Lin PM.  Linear Circuit Analysis.  Prentice-Hall International, 1995.

5.  Mayergoyz ID, Lawson W.  Basic Electric Circuit Theory.  San Diego: Academic Press, 1997.

6.  Hayt Jr. WH, Kemmerly JE, Durbin SM.  Engineering Circuit Analysis.  6th ed.  New York: McGraw-Hill, 2002.

Objectives:

1.  To provide basic concepts in circuit theory and analysis.

2.  To study behaviors of simple circuits as well as analytical techniques involved.

3.  To apply the concepts to more complex systems.

Assessments: (Tentative)

Exam 1                                              25 %

Exam 2                                              25 %

Exam 3                                              25 %

Special assignments                           15 %

Class attendance                                10 %


Course Descriptions:

Basic concepts; Kirchhoff's current and voltage laws; node and loop analysis; circuit theorems; first order and second order linear circuits; sinusoidal steady-state analysis by phasor methods; sinusoidal steady-state power calculations.

 

Course Outline


 

Topics

Hours

 

Course orientation

1.5

1.

Basic Concepts

4.5

2.

Kirchhoff's Current and Voltage Laws

6

3.

Node and Loop Analysis

4.5

4.

Circuit Theorems

7.5

5.

First Order and Second Order Linear Circuits

7.5

6.

Sinusoidal Steady-State Analysis by Phasor Methods

7.5

7.

Sinusoidal Steady-State Power Calculations

6

Total

45

 

New LCA website

 

Main materials

1. Slides

2. Spice net list files

 

-- DC --

 

- Basic DC operating point analysis (asc, net)

- Dependent sources (asc, net)

 

-- AC --

 

- Transient analysis (Chapter 8)

-- RC circuit (asc, net)

-- RL circuit (asc, net)

-- Sinusoidal force RC circuit (asc, net)

- AC analysis (Chapters 8 ~ 10)

-- Low-pass circuit

--- RC circuit (asc, net)

--- RL circuit (asc, net)

-- Hi-pass circuit

--- RC circuit (asc, net)

--- RL circuit (asc, net)

- RLC circuit (Chapter 9)

-- over-damped (slowly and smoothly approaching to steady state: asc, net)

-- critically-damped (shortest time to steady state: asc, net)

-- under-damped (declining oscillation to steady state: asc, net)

 

-- AC Power --

 

- Power factor and transmission loss (Chapter 11)

-- instantaneous and average powers (asc, net)

-- power factor and pf correction (asc, net)

-- Power superposition (asc, net)

 

-- Extra --

 

- Simulate transformer

-- Simple transformer (asc, net)

-- Demonstration how secondary load affects power consumption on primary circuit (asc, net)

- Simulate inductance coupling: demonstrate the thing

-- natural response (asc, net. See V(x).)

-- modeling receiving antenna as a voltage source (asc, net. See V(x).)

-- modeling with coupling inductance (asc, net. See V(e).)

- Simulate DC buck converter (asc, net)

- Simulate DC boost circuit (asc, net)

 

Additional materials

1. Additional Slides

- Summary of solving second-order differential equation (Chapter 9)

- Sinusoidal steady state analysis (Chapter 10)

 

2. Computation examples

- Linear algebra: R, py, sage-nb.

- Plot graph: R, py, sage-nb.

- Differential equation: sage-nb.

- Complex number system: R, py, sage-nb.

- Sound/Signal demonstration: py, py-nb.

 

Additional tools

1. SPICE simulator, e.g., LTSpice
2. Mathematical software, e.g., R project, Python-Numpy-Matplotlib, Sage-math.