รายละเอียดการสอนรายวิชา

198 760 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

 

คำอธิบายรายวิชา

พื้นฐานแนวคิดและหลักการของการเรียนรู้ของเครื่อง พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่อง โมเดลเชิงเส้น โครงสร้างของโครงข่ายประสามเทียม การเลือกโมเดล การออกแบบ และการฝึกโครงข่ายประสาทเทียม การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม

ผู้สอน ธัชพงศ์ กตัญญูกุล

 

ตำรา

- การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น โดย ธัชพงศ์ กตัญญูกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560.

- Bishop, C., Pattern Recognition and Machine Learning, Springer 2006.

สื่อประสอบ

- 1. แนะนำปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง วิทยาการข้อมูล การรู้จำรูปแบบ และ โครงข่ายประสาทเทียม

- 2. การหาค่าดีที่สุดเบื้องต้น

- 3. พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่อง

- 4. โมเดลเชิงเส้น

- 5. โครงข่ายประสาทเทียมสองชั้น

- 6. การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสองชั้น

- 7. การเรียนรู้แบบไม่มีผู้ช่วยสอน

- 8. ระบบช่วยแนะนำ

- 9. การเรียนรู้เชิงลึก

- 10. ข้อมูลเชิงลำดับ

- 11. การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง

 

เกณฑ์การประเมินผล

1. การมีส่วนร่วม 30%

2. งานที่ได้รับมอบหมาย 30%

3. การประเมินผลสุดท้าย (โครงงาน/การสอบ) 40%